Akcininkams

AB „Visaginas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2021 m. gegužės 28 d.

AB „Visaginas“, buveinės adresas: Taikos pr. 10, Visaginas, Visagino sen., juridinio asmens kodas 155550628 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. gegužės 28 d. 15.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. gegužės 28 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Administracijos metinis pranešimas;

2.Auditoriaus išvada;

3.2020m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

4.2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5.Bendrovės vadovo atleidimas iš pareigų ir naujo vadovo skyrimas.

6.Papildomo valdybos nario rinkimai.

Atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra paskelbusi karantino režimą visoje Lietuvos Respublikoje, kuris apima ir draudimą uždarose erdvėse organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Todėl Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, visiems Bendrovės akcininkams sudaro galimybę dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – iš anksto balsuojant raštu, šiame pranešime nustatyta tvarka užpildžius ir pateikus Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainės https://visaginas.com , skyriuje „Akcininkams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas, atspausdintas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu Bendrovei adresu: Taikos pr. 10, LT-31107 Visaginas, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, ir atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu ab@visaginas.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu ab@visaginas.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formos.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu pristatant ar siunčiant paštu į Bendrovę adresu: Taikos pr.10, LT-31107 Visaginas , ar elektroniniu paštu ab@visaginas.com. Elektroniniu paštu siunčiamas siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos pristatant ar siunčiant paštu į Bendrovę adresu: Taikos pr.10, LT-31107 Visaginas arba siunčiant elektroniniu paštu ab@visaginas.com. Elektroniniu paštu siunčiami sprendimų projektai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami raštu elektroniniu paštu ab@visaginas.com arba pristatomi ar siunčiami į Bendrovę adresu: Taikos pr.10, Visaginas iki 2021 m. gegužės 20 d. elektroniniu paštu pateikiami klausimai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainės https://visaginas.com/ skyriuje „Akcininkams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje https://visaginas.com/.

Bendrovės interneto svetainės https://visaginas.com/ skyriuje „Akcininkams“ akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir gauti informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 1 704 593 akcijų.

Visa informacija apie įvyksiantį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama Bendrovės interneto svetainės https://visaginas.com skyriuje „Akcininkams“, arba telefonu +370 699 60715.

Nina Jakubovskaja
AB „Visaginas direktorius
+370 699 60715


Metinis pranešimas

Pelno nuostolio ataskaita

Įmonės įstatai

Balansas

Balsavimo biuletenisНаши услуги

Реквизиты AB VISAGINAS

Код предприятия: 155550628
Код налогоплатильщика: LT555506219
Банк: AB SEB bankas
Расчетный счет: LT30 7044 0600 0254 6778

Адрес AB VISAGINAS

Taikos pr. 10, Visaginas, LT-31115

Напишите нам

Если у вас есть деловое предложение или другие вопросы, пожалуйста, заполните эту форму, чтобы связаться с нами. Спасибо.